REPREZENTACJA PRAWNA

Adwokat Maciej Henke​

Została powołana do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich, a także współdziałania w kształtowaniu i stosowaniu prawa.

Adwokat (łac. advocatus od advocare – wzywać na pomoc) wykonuje zawód, który polega m.in. na:

  • pomocy osobom fizycznym, osobom prawnym oraz innym jednostkom nieposiadającym osobowości prawnej,
  • reprezentowaniu interesów ww. podmiotów prawa zarówno przed organami władzy państwowej, samorządowej, jak i organami wymiaru sprawiedliwości,
  • obronie w postępowaniach karnych.

Adwokat w wykonywaniu obowiązków zawodowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.

Kancelaria świadczy najwyższy poziom prowadzenia spraw oparty na wiedzy, etyce zawodu adwokata oraz na zaufaniu pomiędzy klientem a adwokatem w imię zasady: „najważniejszy jest klient”. 

Adwokat Maciej Henke  pomoże Państwu rozwiązać różnego rodzaju problemy prawne. Służy poradą podczas konfliktów rodzinnych spraw cywilnych i gospodarczych, procesów karnych, a także przy nieporozumieniach z pracodawcą

Usługi prawne polegające na udzielaniu porad prawnych, występowaniu przed sądami lub innymi organami, sporządzaniu pism ( pozwów, wniosków, apelacji, zażaleń, innych środków zaskarżenia i pozostałych pism procesowych )

Pomożemy Państwu uregulować m.in.  sprawy  spadkowe, własności gruntów i działek, a także wynegocjujemy należne odszkodowanie.

Oferujemy kompleksowa pomoc podczas spraw rozwodowych, separacji, unieważnienia małżeństwa. Pomożemy uregulować  stosunków między rodzicami i dziećmi, ułatwimy podział majątku, sprawy alimentów czy ubezwłasnowolnienie

Podmiotom gospodarczym kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane z prowadzoną działalnością, jest to zarówno obsługa prawna firm, jak i zlecenia indywidualne 

Podejmiemy się reprezentacji w charakterze obrońcy, a także pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w zakresie przestępstw, w sprawach o wykroczenia oraz karno-gospodarczych